Poslovna integriteta

Poslovna integriteta

Vrednote

Medsebojna povezanost
Verjamemo, da naŇ°a mońć leŇĺi v nenehnem¬†bogatenju skupnega znanja in izkuŇ°enj, ki nas¬†povezuje in omogońća skupno rast. Vsak posameznik je s svojim znanjem in izkuŇ°njami pomemben¬†ńćlen Kompasove barke.

Odlińćnost storitev
Preprińćani smo, da je le najboljŇ°e dovolj dobro tako za nas, kot tudi za naŇ°e goste in poslovne sodelavce.

Odgovornost
NaŇ°e delovanje je¬†odgovorno do naŇ°ih gostov, do naŇ°ih sodelavcev in poslovnih partnerjev.¬†Odgovornost do naŇ°ih gostov se kaŇĺe v¬†kakovosti naŇ°ih storitev, odgovornost do poslovnih partnerjev¬†v spoŇ°tovanju medsebojnih dogovorov ter odgovornost do naŇ°ih sodelavcev v¬†ohranjanju prijaznega in motivacijskega delovnega okolja.

Ustvarjalnost, drugańćnost in dinamińćnost
NaŇ°i dinamińćni in ustvarjalni sodelavci si drznejo razmiŇ°ljati na drugańćen nańćin. ŇĹelimo biti prvi, ki svojim gostom danes ponudimo tisto, kar bodo potrebovali Ň°ele jutri.

Poslovne vrednote

Zadovoljstvo naŇ°ih gostov
V¬†srediŇ°ńću naŇ°e pozornosti so naŇ°i gostje in njihovo zadovoljstvo je¬†naŇ°a glavna skrb in odgovornost zaposlenih. Vse, kar je povezano z izpolnjevanjem prińćakovanj naŇ°ih potnikov, mora¬†ustrezati najviŇ°jim standardom dejavnosti.

Zanesljivost
Izpolnitev obveznosti in obljub, tako do naŇ°ih gostov kot do naŇ°ih poslovnih partnerjev, sodelavcev in lastnikov, je¬†sestavni del naŇ°ih poslovnih norm.

Poslovna uspeŇ°nost
NaŇ°e aktivnosti morajo zagotavljati¬†finanńćno uspeŇ°nost poslovanja, da bi s tem lahko zagotovili naŇ°e nadaljnje delovanje, omogońćili naŇ°im gostom storitve najviŇ°je kakovosti, zaposlenim primeren delovni standard in varnost zaposlitve ter lastnikom dolgorońćno prińćakovani donos.

Motivacija zaposlenih
NaŇ°i sodelavci nam predstavljajo najveńćjo vrednoto. Motiviramo jih za doseganje poslovnih ciljev in jim ustvarjamo pogoje, v katerih lahko napredujejo in razvijajo svoje sposobnosti. SpoŇ°tujemo dostojanstvo posameznika.

Kakovost

¬ĽLe najboljŇ°e je za nas dovolj dobro.¬ę

NaŇ°e poslanstvo izpolnjujemo s pomońćjo visoko izobraŇĺenih in motiviranih sodelavcev, ki se nenehno¬†prizadevajo pridobiti nove veŇ°ńćine in Ň°iriti svoje bogato znanje.

Odnos do naŇ°ih gostov in poslovnih partnerjev je skrben in prijazen. NaŇ°e¬†obljube vedno izpolnimo in se hkrati trudimo, da bi njihova¬† prińćakovanja presegli.

Skrb za kakovost¬†je skupna¬†naloga vseh poslovnih funkcij in vsakega posameznika, zato uveljavljamo¬†sodobne principe celovitega obvladovanja kakovosti in neprestanih izboljŇ°av.

Spremljanje zadovoljstva naŇ°ih gostov

¬ĽPot do zadovoljstva je v poznavanju zadovoljstva.¬ę

V Kompasu Ňĺelimo slediti Ňĺeljam naŇ°ih gostov in spremljati njihovo zadovoljstvo ter s tem utrditi njihovo zaupanje v naŇ°e delovanje. S pomońćjo anket identificiramo elemente, ki imajo najveńćji vpliv na njihovo zadovoljstvo.

Kultura podjetja

Profesionalnost

 • pravońćasno izpolnjevanje obljub in dogovorov¬†tako zunanjim kot notranjim partnerjem in gostom
 • odgovornost vsakogar za odlińćno kakovost¬†opravljenega dela
 • nenehno¬†izobraŇĺevanje in usposabljanje
 • prenaŇ°anje znanj in izkuŇ°enj¬†na mlajŇ°e sodelavce
 • urejen videz in uglajeno vedenje¬†do naŇ°ih gostov, poslovnih partnerjev in sodelavcev
 • nańćrtovanje svojega ńćasa in usklajevanje aktivnosti¬†znotraj tima

Kultura dialoga

 • najprej¬†posluŇ°amo, nato skuŇ°amo razumeti
 • v pogovorih smo¬†umirjeni in ljubeznivi
 • iŇ°ńćemo reŇ°itve¬†in se¬†ne osredotońćamo na ¬ĽteŇĺave¬ę,¬†ki nam predstavljajo izzive
 • ne komentiramo posameznikovih lastnosti
 • trudimo se za uspeŇ°nost¬†podjetja
 • spoŇ°tujemo ńćas skupine¬†in vsakega¬†posameznika
 • na pogovor ali sestanek pridemo¬†pripravljeni in tońćno

Integriteta posameznika

 • spoŇ°tujemo vsakega posameznika¬†takŇ°nega kot je
 • vsakega posameznika¬†sodimo po njegovem delu in prispevku¬†k uspeŇ°nosti, rasti in razvoju podjetja
 • posameznika spodbujamo k osebni rasti¬†ter prilagajanju potrebam in ciljem podjetja

Integriteta podjetja

 • varujemo in izboljŇ°ujemo ugled podjetja¬†s svojimi dejanji, zgledom in videzom
 • o podjetju¬†govorimo vedno in povsod¬†samo dobro
 • posredujemo ideje, ki lahko ugled podjetja poveńćujejo
 • kar je¬†dobro za podjetje, je¬†dobro tudi za posameznika;¬†obratno ni vedno res